© Zoran Hercigonja 

IZRADA WIKI STRANICE KAO NAČINA KOMUNIKACIJE I PRAĆENJA NAPRETKA

Izrada Wiki stranice nije opcija svih platformi za e-učenje odnosno provođenje online nastave. Primjerice iznimno dobro organizirane platforme kao što su Loomen i MS Teams pružaju mogućnost izrade WIKI stranice kao korisnog alata za praćenje napretka učenika i osiguravanje komunikacije s auditorijem.

OPĆENITO: WIKI STRANICA I KOLABORATIVNI RAD

Wiki označava alat koji omogućuje kolaborativni (suradnički) rad više polaznika na nekoj online platformi kao što je Loomen, MS Teams, Google Classroom tijekom provođenja online nastave. Wiki kao nastavno sredstvo rada predstavlja jako dobar primjer mogućnosti razvoja suradničkog učenja i prije svega razvijanja te  jačanja osobne odgovornosti. Mogućnosti poput samostalnog osmišljavanja ili strukturiranja sadržaja,  upravljanje sadržajima u zajedničkom dogovoru i poštivanju rokova vodi sve bliže razvijanju socijalnog ponašanja, društvene odgovornosti i razumijevanja drugih u okolini Wiki sustava. Sa socijalnog aspekta svako suradničko učenje uz temeljne postavke: ciljeve i ishode pojedinog predmetnog područja, prije svega zahtijeva razvoj poduzetništva, jačanje organizacijskih i voditeljskih kompetencija te bolje razumijevanje socijalne hijerarhije. Svatko od polaznika ili učenika  može samostalno, brzo i jednostavno uređivati i mijenjati sadržaj Wikija što ga čini ravnopravnim članom ove grupe. Upotrebom Wiki sustava u nastavi na daljinu učenici razvijaju kroz jedan virtualni put osjećaj odgovornosti i samostalnosti.

WIKI STRANICA KAO NAČIN PRAĆENJA NAPRETKA UČENIKA

Preporučljivo je izradu Wiki stranice prepustiti učenicima srednjoškolskog uzrasta ili učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole. Prije svega izrada Wiki stranice podrazumijeva višu razinu samostalnosti kojom se postiže meta-razina autonomnog odnosno samoreguliranog učenja kroz istraživanje i praćenje vlastitog napretka. Stoga je preporučljivo ovaj vid rada s učenikom usmjeriti na srednjoškolski uzrast. Ovo je alat koji omogućava kolaborativni rad učenika na određenom predmetu.

Učenik u suradnji s drugim učenicima može izrađivati Wiki stranicu na određenu temu sa smjernicama. Wiki stranica kroz kolaborativan rad formira konstelaciju odnosno grupu u kojoj će se učenici organizirati na temelju podjele uloga unutar grupe. Wiki kao alat je jako dobar s aspekta formativnog praćenja kroz koje je moguće popratiti razvoj učenika kroz ulogu koja mu je dodijeljena u toj grupi. Što se kroz takav način rada razvija kod učenika?

Prije svega razvija se kolaborativan ili grupni način rada kroz koji učenici uče samoodgovornosti, razumijevanju drugih, uče pregovarati s aspekta promoviranja vlastitih ideja i misli, uče zauzimati vlastite stavove te uče kako se izboriti za svoje mjesto unutar grupe. Učenici kroz izradu Wiki stranice razvijaju socijalne vještine, vještine stečene kroz komunikaciju u konstelaciji (grupi). Ukratko učenici razvijaju svoj emocionalno-socijalni pristup odrađujući određenu temu iz određenog predmetnog područja.

Wikiji ne služe isključivo kao sredstvo iznošenja činjenica nego i kao sredstvo razvijanja suradnje, socijalnih vještina i timskog vođenja. 


***

ODGOJNE KORISTI OD PROVOĐENJA NASTAVE U OBLIKU WIKI STRANICE

Učenici posredstvom Wiki stranica razvijaju socijalne vještine unutar grupe razvijajući pritom meta-razinu razumijevanja svoje uloge u grupi. Kroz kolaborativan rad oni uče izboriti se za svoje mjesto i poziciju unutar grupe što automatski kasnije generaliziraju na stvarni situacijski kontekst. Također uče se organizaciji, podjeli uloga i specijalizaciji za pojedine poslove uvjetovane ulogom ili dogovorom unutar grupe.

Učenik će primjenom ovog načina rada steći poduzetničke vještine te vještine kombiniranja različitih pristupa rješavanja problema. Osiguran je također i razvoj kritičkog mišljenja s aspekta učenik se kritički osvrće na rad drugog učenika. Wikiji kao alat za provedbu nastave na daljinu imaju višestruki doprinos učenju od isključivog strukturiranja i uređivanja sadržaja.

Sadržajno gledano učenik izradom svojeg Wikija uči se strukturnom dizajnu sadržaja što je uvelike bitno za njegov daljnji rad u rješavanju životnih problema. Primjenom strukturnog dizajna učenik razmišlja o drugoj strani, strani čitatelja. Stavljajući se u poziciju čitatelja on mijenja ulogu i razvija svojevrsnu empatiju razumijevanja koju će generalizirati u neki drugi situacijski kontekst iz stvarnog života. Također kroz takav vid razmišljanja učenik će provoditi temeljnu analizu dviju strana prije nego će kvalitetno i promišljeno strukturirati sadržaje odnosno riješiti određeni problem.

***

IZRADA WIKIJA I PRAĆENJE NAPRETKA

Preporuka je da se Wiki stranica izrađuje na jednu zadanu temu po grupi učenika kreiranoj samostalno između učenika ili nekim kriterijem koji postavlja sam nastavnik / učitelj. Učenici će temeljem zadane teme konzultirati većinu literature koja se bavi zadanom tematikom te napraviti kvalitativan uvid u relevantnost sadržaja. Ovime učenici uče pretraživati neke od poznatih baza znanja i podataka kao što su Edutorij, Google znalac, Googe Earth, Tesla portal, Loomen tečajevi i mnoge druge relevantne baze podataka u kojima će prepoznati kvalitetu i značaj sadržaja.

U zajedničkom uređivanju Wiki stranice učenici će sistematično strukturirati sadržaje od manje relevantnih prema iznimno relevantnim sadržajima procjenjujući njihovu kvalitetu i značaj za njihov rad. Također nastavnik u bilo kojem trenutku može koristiti komentare na stranicama samog Wiki sustava koje su učenici kreirali za razradu svoje teme kako bi mogli omogućiti usmjeravanje i razrješavanje nesuglasica na jednom mjestu.

Mogućnošću komentiranja na pojedinoj Wiki stranici učenici i nastavnici ostvaruju suradnju i komunikaciju prijeko potrebnu za mentorsko usmjeravanje u izradi složenog elaborata kao odgovora na postavljenu i zadanu temu. Nastavnik u svakom trenutku može pratiti napredak učenika koji izrađuje svoj Wiki unutar vlastite grupe. Prednost Wikija je u tome što i sam učenik može samoregulirano pratiti vlastiti napredak u smislu napretka u dovršavanju svoje teme. Uloga nastavnika u Wikiju je više mentorskog tipa i kao takva bi trebala ostati do samog kraja.

Nastavnik bi trebao što je manje moguće sugerirati, a što više popuštati učenikovom vlastitom izražaju. Nastavnikovu ulogu treba svesti na intelektualnu koordinaciju koja propituje učenikove postupke u odabiru određenih sadržaja, prikazivanju strukture sadržaja i u konačnici prezentaciji tih sadržaja čitatelju zamišljenim logičnim redoslijedom. Nikako nije preporučljivo popustiti potrebama nastavnika za vlastitim sugestijama, jer prije svega to je Wiki stranica učenika koji će pokazati i dokazati svoje znanje i vještine u ovladavanju i operiranju materijom svojeg rada.

Wiki sustav je univerzalni alat koji se primjenjuje kako na predmete iz humanističkog područja tako i na teme iz tehničkih područja podjednako s razlikom u razvijanju određenih vještina i strategija koje će učenicima kasnije biti potrebne u životu, učenju i radu.

***

SAVJETI I PREPORUKE

Prilikom zadavanja teme, preporučljivo je učenicima zadati polaznu literaturu koja nije unarna odnosno koja u sebi sadržava reference na drugu literaturu koja će učenicima pomoći u njihovom samostalnom istraživanju, traženju i procjeni kvalitete sadržaja.

Preporučuje se da nakon što učenici konzultiraju polaznu literaturu i pronađu neke za njih relevantne izvore da za prvi puta te iste izvore izlože nastavniku na njegovu osobnu procjenu kvalitete relevantnosti tih sadržaja. Time će učenici dobiti jako dobru povratnu informaciju za daljnje traženje i pretraživanje literature.

Nakon toga daljnji izbor učenika prepustite njima samima. Preporučljivo je za prvi puta u obliku komentara objasniti vašu osobnu procjenu literature što će uvelike pomoći učenicima u formiranju i izgradnji njihovog vlastitog mehanizma procjene relevantnosti sadržaja. Učinite to samo jedanput na početku i rabite isključivo objektivne i profesionalne kritike i komentare.

Pratite redovito rad učenika. Podsjećajte ih na rokove i povremeno provjeravajte ispunjavanje njihovih obaveza.

Budite uvijek na raspolaganju jer će učenicima biti potrebna pomoć i izvan okvira vašeg radnog vremena. Kako učenici uče kroz izradu Wiki stranice organizirati svoje učenje i svoje vrijeme, pomognite im u bilo kojem trenutku kako bi stekli određenu sigurnost u izgradnji samoreguliranog učenja.

Procijenite složenost teme koju ste zadali i prema njoj odredite realne rokove unutar kojih će tema moći biti dovoljno kvalitetno obrađena i prezentirana.

Prema složenosti teme na početku odredite nekoliko ključnih ciljeva koji će biti glavna nit vodilja učenicima kako ne bi otišli sa svojim istraživanjima u neželjenom smjeru.

Također uz postavljene ciljeve navedite i kriterije po kojima ćete ocjenjivati njihove uratke.


***

Sva prava pridržana Copyright © 2024.

Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti